Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawInteresanci przyjmowani są przez Dyrektora Szpitala, Jego Zastępcę i wyznaczonych pracowników według poniższego harmonogramu:
- Dyrektor Naczelny Piotr Kagankiewicz:
poniedziałek 13.00 - 14.00

- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek.med. Artur Flejterski
poniedziałek 13.00 - 14.00

- Przełożona Pielęgniarek i Położnych: mgr Bożena Łuszczyńska:
czwartek 13.00 - 14.00

Sprawy interesantów są przyjmowane i załatwiane w kolejności ich zgłaszania oraz zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym jednostki.

Informacja o etapie, na jakim znajduje się sprawa jest udostępniana telefonicznie we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

Przyjmowanie i załatwianie spraw – opis szczegółowyWszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora Szpitala do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia.
Korespondencja wychodząca i przychodząca podlega ewidencjonowaniu w Dzienniku Korespondencyjnym Pism Wychodzących i Przychodzących.
Sprawy rozpatrywane są zgodnie z trybem określonym w instrukcji kancelaryjnej.
Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają Kierownicy oddziałów lub Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Zasady przyjmowania skarg i wnioskówTryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
1. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
2. W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Radomsku we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków w Szpitalu pracownik wyznaczony przez Dyrektora Szpitala.

Rozpatrywanie skarg
1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.
2. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
a) imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
b) datę zdarzenia,
c) nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
d) uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.
4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
a) wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
b) podanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi,
c) uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.