Radomsko: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
Numer ogłoszenia: 92226 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku , ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 44 6854716, faks 44 6854701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zwanego dalej Zamawiającym. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań, zwane dalej pakietami. - Pakiet nr 1- Tonery - Pakiet nr 2- Tusz, matryca do RISO - Pakiet nr 3- Tusze do robota nagrywającego RIMAGE 2000i - Pakiet nr 4- Płyty DVD - Pakiet nr 5- Baterie Opis poszczególnych pakietów (części) zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A-1E /formularze cenowe/ do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4, 30.19.21.13-6, 31.41.10.00-0, 30.23.44.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony Formularz cenowy- Załącznik nr 1A lub/i 1B,1C, 1D, 1E do SIWZ 2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Zaakceptowany Projekt umowy - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 4. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w aktualnym dokumencie rejestrowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: a) zmiana danych rejestrowych stron umowy, b)cesja praw i obowiązków wynikających z umowy, w sytuacji przekształceń restrukturyzacyjnych Zamawiającego, c)przedłużenia terminu obowiązywania umowy ponad czas określony w §10, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §10, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 3 umowy, d)zmiana miejsca dostawy, e)zmianę zaoferowanych cen jednostkowych w sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT, f)zmianę cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania handlowego wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w umowie, g)zakup przedmiotu umowy po cenach niższych niż wskazane w umowie, w przypadku okresowych promocji cenowych, h)obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych. Zmiany o których mowa w ust.2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron umowy (Wykonawcę lub Zamawiającego) i po akceptacji przez drugą stronę umowy (odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.biz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Dział Zamówień Publicznych pok.1099.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Sekretariat Dyrekcji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie