Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

PODSTAWOWE INFORMACJE

Przedmiot działania i kompetencje


Cele Szpitala:

Celem funkcjonowania Szpitala jest zachowanie, przywracanie, ratowanie i poprawa zdrowia ludności oraz promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i niepełnosprawności w ramach specjalistycznej opieki stacjonarnej, jednodniowej, ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy doraźnej.

Zadania Szpitala:

Do zadań Szpitala należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki stacjonarnej nad pacjentem w specjalnościach reprezentowanych przez Szpital,
2) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych.,
3) udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
4) udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
5) udzielanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,
6) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
7) udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczniczych w środowisku zamieszkania i nauki,
8) realizacja zadań z zakresu medycyny pracy,
9) wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratoria diagnostyczne,
10) szerzenie oświaty zdrowotnej,
11) promocja zdrowia,
12) prowadzenie medycznej działalności usługowej dla innych zakładów w tym podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
13) pomoc pracownikom Szpitala w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne,
14) realizacja zadań dydaktycznych wynikających z prowadzenia specjalizacji lekarskich,
15) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami,
16) realizacja zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów.

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń:

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w:
- oddziałach szpitalnych,
- zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym,
2) pomocy doraźnej w szpitalnym oddziale ratunkowym z izbą przyjęć i stanowiskiem do ostrej dializy oraz w ramach ambulatoryjnej pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,
3) podstawowej opieki zdrowotnej,
4) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
5) diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, endoskopowej i innej,
6) rehabilitacji leczniczej.

Szpital prowadzi inną działalność niż lecznicza w zakresie:
- wynajmu pomieszczeń,
- obsługi administracyjno-finansowej dla innych podmiotów,
- wynajmu powierzchni reklamowych,
- usług parkingowych,
- wykonywania odpłatnych usług diagnostycznych, terapeutycznych i orzeczniczych dla innych podmiotów.
- wynajmu, dzierżawy lub oddawania w użytkowanie wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu medycznego i pomocniczego itp. zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań Szpitala określonych w Statucie,
Działalność gospodarcza inna niż działalność lecznicza jest wykonywana pod warunkiem braku uciążliwości dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Status Prawny


Forma prawna – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podstawa prawna działalności:
Szpital Powiatowy w Radomsku, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym pod nazwą Szpital Powiatowy w Radomsku i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618)
2) zarządzenia Nr 71/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 20 sierpnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego w Radomsku w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
3) Statutu Szpitala Powiatowego w Radomsku tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr. XXIX/227/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku,
4) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych,

1. Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego w księdze rejestrowej pod numerem 000000005180.
2. Szpital jest wpisany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000142.

Organy i osoby sprawujące funkcjePodmiot tworzący i sprawujący nadzór:
Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Szpitalem Powiatowym w Radomsku jest Powiat Radomszczański .

Organy Szpitala:

1.Dyrektor

2.Rada Społeczna

Dyrektor :
- kieruje działalnością Szpitala, reprezentując go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jego zadań,
- jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Szpitala,
- dokonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Dyrektor realizuje zadania związane z zarządzaniem zakładem wydając Zarządzenia i inne dokumenty o podobnym charakterze takie jak np. zalecenia, polecenia itp.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Finansowych/Głównego Księgowego,
3) Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych,
4) Przełożonej Pielęgniarek i Położnych,
5) Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru,
6) Kierownika Kancelarii.

Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Radomsku została powołana Uchwałą Nr. VI/38/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Plutecki – Starosta Powiatu Radomszczańskiego

Członkowie:

Magdalena Mazurkiewicz – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
Robert zakrzewski – wybrany przez Radę Powiatu Radomszczańskiego
Jakub Jędrzejczyk – wybrany przez Radę Powiatu Radomszczańskiego
Fabian Zagórowicz – wybrany przez Radę Powiatu Radomszczańskiego
Henryk Białek – wybrany przez Radę Powiatu Radomszczańskiego
Krzysztof Zygma – wybrany przez Radę Powiatu Radomszczańskiego
Waldemar Zasada – wybrany przez Radę Powiatu Radomszczańskiego

Rada Społeczna - jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora, która m.in.:

1.uchwala Statut Szpitala i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład
2.zatwierdza Regulamin Organizacyjny Szpitala.

Zadania Rady Społecznej Szpitala określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) i regulamin Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Zasady funkcjonowania SzpitalaSzpital Powiatowy w Radomsku funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

Struktura OrganizacyjnaOrganizacja

Organizacje jednostki określa Statut Szpitala Powiatowego w Radomsku, tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr. XXIX/227/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

I. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - Radomsko, ul. Jagiellońska 36
1. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy.
II. Przychodnia Specjalistyczna - Radomsko, ul. Jagiellońska 36
1. Poradnia Gastroenterologiczna,
2. Poradnia Diabetologiczna,
3. Poradnia Kardiologiczna,
4. Poradnia Reumatologiczna,
5. Poradnia Okulistyczna,
6. Poradnia Neurologiczna,
7. Poradnia Pulmonologiczna,
8. Poradnia Otolaryngologiczna,
9. Poradnia Dermatologiczna,
10. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
11. Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
12. Gabinet Preluksacyjny,
13. Poradnia Urologiczna,
14. Poradnia Endokrynologiczna,
15. Poradnia Onkologiczna,
16. Poradnia Hepatologiczna,
17. Poradnia Logopedyczna,
18. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza,
19. Szkoła Rodzenia,
20. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
21. Poradnia Leczenia Uzależnień,
22. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa,
23. Gabinet Medycyny Pracy,
24. Poradnia Alergologiczna,
25. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Okulistycznej,
26. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni j Chirurgii Ogólnej,
27. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
28. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
29. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy nr 1,
30. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy nr 2,
31. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy - Przedbórz ul. Częstochowska 25,
32. Poradnia Wad Serca,
33. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego.
III. Gminny Ośrodek Zdrowia - Dobryszyce ul. Południowa 7
1. Poradnia Lekarza POZ,
2. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej,
3. Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej,
4. Gabinet Zabiegowy,
5. Punkt Szczepień,
6. Higiena Szkolna,
7. Gabinet Medycyny Szkolnej - Dobryszyce, ul Leśna 1,
8. Gabinet Medycyny Szkolnej - Dobryszyce, ul. Szkolna 4,
9. Gabinet Medycyny Szkolnej - Blok Dobryszyce, ul Kolejowa 24,
IV. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Radomsko ul. Jagiellońska 36
1. Centralne Laboratorium z Punktem Pobrań,
2. Serologia Transfuzjologiczna z Bankiem Krwi,
3. Pracownia Cytologii.
V. Zakład Diagnostyki Obrazowej - Radomsko, ul. Jagiellońska 36
1. Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Densytometrii,
2. Gabinet Mammografii,
3. Pracownia Tomografii Komputerowej,
4. Gabinety Ultrasonografii,
VI. Zakład Rehabilitacji - Radomsko, ul Jagiellońska 36
1. Poradnia Rehabilitacyjna,
2. Dział Fizjoterapii,
3. Oddział Dzienny Rehabilitacji.
4. Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej.
VII. Szpital - Radomsko, ul. Jagiellońska 36
1. Oddział Internistyczny,
2. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
3. Oddział Kardiologiczny z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Pododdziałem Wszczepiania Rozruszników,
4. Oddział Reumatologiczny,
5. Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć,
6. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć i stanowiskiem do ostrej dializy,
7. Oddział Dzienny Chemioterapii,
8. Oddział Neurologii
9. Pododdział Udarowy,
10. Oddział Obserwacyjno - Zakaźny,
11. Oddział Ginekologiczno - Położniczy,
12. Oddział Chirurgiczny Ogólny,
13. Pododdział Chirurgii Onkologicznej
14. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
15. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
16. Oddział Otolaryngologiczny,
17. Oddział Neonatologiczny,
18. Centralna Sterylizacja,
19. Zakład Patomorfologii,
20. Blok Operacyjny,
21. Apteka Szpitalna,
22. Pracownia Badań Czynnościowych,
23. Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej,
24. Pracownia Endoskopii Diagnostycznej.
25. Gabinet Lekarza Rodzinnego - Radomsko. ul. Jagiellońska 36,
26. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej - Radomsko. ul. Jagiellońska 36,
27. Gabinet Lekarza Rodzinnego - Przedbórz, ul. Częstochowska 25,
28. Transport Sanitarny - Radomsko. ul. Jagiellońska 36,
29. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
30. Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej,
31. Pracownia Elektrofizjologii,
32. Pracownia Wszczepiania Rozruszników,
33. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
34. Pododdział Onkologiczny,
35. Pododdział Gastroenterologiczny.
VIII. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej- Radomsko, ul. Jagiellońska 36
1. Poradnia Lekarza POZ,
2. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej,
3. Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej,
4. Gabinet Zabiegowy.
IX. Zakład Mikrobiologii:
1. Pracownia Mikrobiologii.

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.