Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencjeW Szpitalu Powiatowym w Radomsku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr zarządzeń.
2. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych.
3. Rejestr umów.
4. Rejestr skarg i wniosków.
5. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
6. Rejestr kontroli.
7. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
8. Rejestr postępowań przetargowych.
9. Ewidencja pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku
10 Ewidencja finansowo - księgowa.
11. Ewidencja kadrowo - płacowa.

Archiwum dokumentacji medycznejSzpital udostępnia dokumentację medyczną:

1.pacjentowi,
2.przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
3.osobie upoważnionej przez pacjenta,
4.podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości tych świadczeń,
5.organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań w szczególności kontroli i nadzoru,
6.ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
7.organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
8.uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
9.zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta, w zakresie określonym w przepisach o działalności ubezpieczeniowej,
10.lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
11.szkole wyższej lub jednostce badawczo – rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez udostępniania danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy,
12.w przypadku śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez niego za życia.

Dokumentacja udostępniana jest:
-do wglądu w szpitalu,
-poprzez sporządzanie jej wyciągów odpisów lub kopii,
-poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda wydania oryginałów tej dokumentacji.


Sprawy związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzi wyznaczony pracownik Sekcji Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej.
Udostępnienie dokumentacji następuje po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.
Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Za udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii szpital pobiera opłatę

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

Udostępnianie dokumentacjiStosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszenie informacji w szpitalu w miejscu ogólnie dostępnym,
- udostępnienie na pisemny wniosek osoby żądającej informacji.

Inne


Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Szpital Powiatowy w RadomskuSzpital Powiatowy w Radomsku
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2010 Szpital Powiatowy w Radomsku.